Itellan vuosi 2012

 

Taloudellinen vastuu

Haluamme kasvaa kannattavasti, koska vain taloudellisesti terve yritys voi toteuttaa vastuutaan yhteiskunnan, henkilöstön ja ympäristön sekä kaikkien eri sidosryhmien osalta. Suunnittelemme talouttamme pitkäjänteisesti ja ennakoiden muutoksia markkinoissa, asiakastarpeissa ja riskeissä sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Kannamme taloudellista vastuuta uudistamalla liiketoimintaamme ja vahvistamalla kannattavuuttamme strategian mukaisesti sekä tukemalla asiakasyritystemme ja julkisen sektorin kilpailukykyä. Toimintamme taloudelliset vaikutukset ovat verrattavissa pankki- ja teletoimialaan, koska palveluidemme käyttäjinä on kuluttajien lisäksi päivittäin satoja tuhansia yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita.

Yritysasiakkaiden osuus liikevaihdostamme on noin 96 prosenttia. Tärkeimmät asiakastoimialat ovat media, kauppa ja palvelut. Kansainvälisen liikevaihdon osuus on kolmannes.

Olemme markkinaehtoisesti toimiva valtionyhtiö ja toimintamme perustuu kokonaan asiakkailta saataviin tuloihin. Noin puolet toiminnastamme liittyy postipalveluihin, loppu on yrityksille tarkoitettuja logistiikan ja taloushallinnon palveluja.

Talouden yleinen epävarmuus jatkui koko vuoden, mikä heijastui myös meidän liiketoimintaamme. Suomen talous lähti kevään ja kesän aikana laskuun positiivisen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Epävarma taloustilanne näyttää jatkuvan myös vuonna 2013, mikä tarkoittaa, että tarvitsemme jatkuvia toimenpiteitä myönteisen kehityksen ylläpitämiseksi.

Taloudellisena tavoitteenamme on, että liikevaihto kasvaa vuosittain keskimäärin yli 5 prosenttia ja että liikevoittoprosenttimme on yli 5,5.

Taloudelliset vaikutukset tuloslaskelman mukaan

Tutkimme ja kehitämme palvelujamme aktiivisesti

Tutkimus- ja kehitysmenomme olivat 15,2 miljoonaa euroa eli 0,8 prosenttia konsernin liiketoiminnan menoista vuonna 2012.

Itella Viestinvälityksessä tutkimusten painopisteenä oli sosiaalisen median käytön yleistyminen ja sen vaikutus postipalvelujen kysyntään sekä yhteisöllisyyden merkitys paperisen ja sähköisen median kehityksessä niin lukijoiden, toimittajien kuin mainostajienkin näkökulmasta. Lisäksi tutkimme kuluttajalaskutuksen sähköistymisen etenemistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kirjeliikenteen rakennetta ja sen sähköistymistä, verkkokaupan merkitystä joululahjojen ostoskanavana sekä sanoma- ja aikakauslehtien tilaamisaktiviteetin kehittymistä lähivuosina. Jatkoimme sekä pk-yrityksille että kuluttajille suunnattujen verkkopalveluiden kehitystä ja toimme verkkopohjaisiin markkinointipalveluihin uusia ominaisuuksia. Uudistimme postilokeropalvelut ja otimme samalla käyttöön kokonaan uuden järjestelmän näiden palveluiden tuottamiseksi ja hallitsemiseksi.

Haluamme kehittää palvelujamme myös kysymällä kuluttajilta vinkkejä ja näkemyksiä siitä, millaisia palveluja he Postilta toivovat tai miten he haluavat Postin palveluita kehittää. Tätä varten olemme kehittäneet Ideapostin, joka on kuluttaja-asiakkaille suunnattu verkkopalvelu. Palvelu toimii kahteen suuntaan. Kuluttajat voivat lisätä sinne ideoitaan, arvioida muiden kuluttajien ideoita ja kehittää niitä eteenpäin. Toisaalta myös Posti voi testata Ideaposti-palvelussa omia kehitysajatuksiaan. Palvelun käyttäjillä on mahdollisuus arvioida, miltä Postin suunnittelemat parannukset vaikuttavat jo ennen kuin niitä aletaan toteuttaa.

Itella Logistiikassa investoimme vuoden aikana uuteen varastonhallintajärjestelmään ja rahdin käyttöjärjestelmään. Tavoitteenamme on tehostaa operatiivista toimintaa entisestään. VR Transpointin kappaletavaralogistiikan ja PT Logistiikan siirryttyä osaksi Itella Logistiikkaa jatkoimme kotimaan kuljetuksen optimointi- ja kuljetustenhallintajärjestelmien kehitystä.

Itella Informaatiossa tutkimme sähköisten laskujen yleistymistä koko maailmassa niin kuluttaja- kuin yrityspuolellakin. Panostimme myös talousprosessien automatisointiasteen arviointiin eri Euroopan maissa. Jatkoimme kassavirtojen automatisointiin suunniteltujen OpusCapita-tuotteiden kehitystä tuomalla uusia mobiili- ja pilvipalveluratkaisuja markkinoille sekä panostamalla edelleen tuotteiden käyttäjäystävällisyyteen.

Teimme myös jatkuvaa kehitystyötä toimintansa aloittaneessa Itellan tytäryhtiössä Itella Pankissa. Pankissa keskityttiin maksujen ja laskutusinformaation välittämisen kehittämiseen erityisesti verkkokaupassa, pakettipalveluissa ja muussa postiasioinnissa.

Kehitimme riskienhallintaprosessin laatua

Noudatamme Itellassa kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Keskityimme vuoden 2012 aikana riskienhallinnassa erityisesti riskienhallintaprosessin laadun ja kattavuuden parantamiseen entisestään. Konsernin keskeisimmät strategiset riskit liittyvät markkinoihin, liiketoimintaympäristöön, liiketoiminnan kehityskyvykkyyteen sekä sääntelyyn. Operatiiviset riskit puolestaan liittyvät ennen kaikkea liiketoiminnan tuottavuuteen sekä liiketoiminnan keskeytys- ja muihin häiriöriskeihin. Riskit on kuvattu tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Noudatamme IFRS-tilinpäätöskäytäntöä

Noudatamme talousraportoinnissamme IFRS-tilinpäätöskäytäntöä. Kahden julkisen kaupankäynnin kohteena olevan pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijana olemme velvollisia toteuttamaan säännöllistä ja jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta rajoitetuin osin. Tiedonantovelvollisuutemme perustuu Suomen arvopaperimarkkinalakiin ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöihin ja määräyksiin. Talousviestintämme on kuvattu tarkemmin talousviestinnän politiikassa, joka on luettavissa internetsivuillamme osoitteessa www.itella.fi/talous.

Julkistamme myös tulosjulkistuksen yhteydessä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksessa 54 tarkoitetun selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästämme.

Sponsoroinnilla taloudellista ja henkistä tukea valituille kohteille

Haluamme huolehtia omien tehtäviemme ja tavoitteidemme lisäksi osaltamme myös asiakkaidemme ja työntekijöidemme hyvinvoinnista. Meidän tapamme tehdä sitä on osoittaa taloudellista ja henkistä tukea valituille kohteille, jotka koskettavat monien ihmisten elämää.

Valitsemamme sponsorointiyhteistyökohteet ovat heijastumia arvomaailmastamme. Ne edustavat joukkuepeliä, myötäelämistä ihmisten arjessa ja tinkimätöntä suhtautumista omaan työhön. Olemme mukana mahdollistamassa urheilun ja kulttuurin harrastustoimintaa ja tuemme omien alojensa huippuosaajia matkalla kohti kansainvälistä menestystä. Yhteistyötuki perustuu vuorovaikutteiseen yhteistyöhön, jossa meillä ei ole pelkästään rahoittajan, vaan myös aktiivisen toimijan rooli. Lahjoituksista päättää vuosittain Itellan hallitus.

Viime vuosina olemme keskittäneet sponsorointipanoksemme Suomen Palloliiton (SPL) kautta jalkapalloon. Solmimme helmikuussa uuden sopimuksen, jonka myötä jatkoimme SPL:n pääyhteistyökumppanina.

Työntekijöidemme maantieteellinen jakauma Suomessa 31.12.2012