Itellan vuosi 2012

 

Raportointiperiaatteet

Noudatamme raportoinnissamme GRI:n ohjeistusta sekä valtio-omistajan asettamia raportointivaatimuksia. Raportointi kattaa kaikki emoyhtiömme ja tytäryhtiöidemme toiminnot, ellei siitä ole erikseen mainittu. Se kattaa kaikki konsernitoiminnot mukaan lukien kaikki toimintamaat. Raportoinnissa ei huomioida alihankkijoiden eikä osakkuusyhtiöiden toimintoja. Suomessa ympäristölaskennassa ovat kuitenkin mukana kuljetusten alihankinnan ympäristövaikutukset.

Tunnuslukujen kattavuus on raportoitu kyseessä olevien tunnuslukujen yhteydessä.

Taloudellisen vastuun tiedot ja tunnusluvut on saatu konsernitilinpäätöksestä, joka on laadittu EU:n hyväksymien kansainvälisten IFRS-standardien mukaisesti. Sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2012 voimassa olleita IAS- ja IFRS-standardeja sekä niiden SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.

Henkilöstövastuun tunnuslukuosa kattaa kaikkien toimintamaiden tiedot, osasta tiedot ovat vain Suomesta. Tunnuslukujen kattavuuden osalta mainitaan aina erikseen, jos tunnusluku koskee vain Suomea.

Ympäristövastuun tunnusluvut kattavat konsernimme ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmät toiminnot kaikissa toimintamaissa.

Raportoimme yhteiskuntavastuun pääasiassa Suomen osalta, koska siinä korostuu meidän kaikille tarjoamat postipalvelut.