Itellan vuosi 2012

 

Henkilöstövastuu

Työllistimme vuoden lopussa yhteensä 27 816 henkilöä. Konsernimme keskimääräinen henkilöstömäärä oli 27 460. Suomessa palveluksessamme oli vuoden lopussa 21 819 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 5 997 henkilöä.

Koko konsernissamme naisia on 41 prosenttia ja miehiä 59 prosenttia. Hallintoneuvostossamme on 12 jäsentä, joista viisi on naisia (42 %) ja 7 miehiä (58 %). Hallituksessa on 8 jäsentä, joista 4 on naisia (50 %) ja 4 miehiä (50 %). Johtoryhmässä on 7 jäsentä, joista 2 on naisia (29 %) ja 5 miehiä (71 %). Laajennetussa johtoryhmässä on 13 jäsentä, joista 3 on naisia (23 %) ja 10 miehiä (77 %).

Vuoden lopussa henkilöstömme määrä oli Suomessa 696 suurempi kuin vuotta aiemmin. Henkilöstömäärää kasvatti VR Transpointin kappaletavaralogistiikan ja PT Logistiikka Oy:n henkilöstön siirtyminen Itellan palvelukseen.

Solmimme vuoden aikana Suomessa 772 uutta vakituista työsuhdetta. Henkilöstövähennyksiä oli yhteensä 435 henkilötyövuotta. Näistä tuotannollis-taloudellisista syistä vähennettiin 408 henkilötyövuotta ja vapaaehtoisten irtisanomis- ja eläkejärjestelyiden kautta vähentyi 27 henkilötyövuotta.

Toteutimme syksyn aikana mittavan kampanjan Työntekijän eettisen toimintaohjeen jalkauttamiseksi. Päivitimme toimintaohjetta vuonna 2011. Asetimme vuoden 2012 tavoitteeksi, että Itellan henkilöstö kaikissa liiketoimintaryhmissä on tutustunut ohjeeseen vuoden aikana. Lokakuussa julkaisimme verkkokoulutusmateriaalin toimintaohjeesta sen tutustuttamiseksi jokaiselle itellalaiselle. Yhteensä 19 000 henkilöä, 69 prosenttia konsernin henkilöstöstä suoritti koulutuksen. Emme päässeet tavoitteeseemme, joten jatkamme työtä myös vuonna 2013. Ohjeesta julkaistaan vuonna 2013 myös kuulovammaisille oma tekstitetty versio.

Panostimme vuoden aikana luottamusmiesten ja esimiesten yhteistyön parantamiseen entisestään. Työhyvinvointisäätiön rahoittaman projektin puitteissa aiheesta järjestettiin muun muassa koulutusta.

Henkilöstöämme palkittiin

Voitimme helmikuussa "Vuorovaikutteisella ja osallistavalla johtamisella lisää hyvinvointia" -hankkeellamme Henkilöstöteko 2011 -kilpailun. HENRY ry:n ja Ilmarisen vuosittain järjestämän kilpailun tarkoituksena on kannustaa yrityksiä kehittämään työyhteisöjään ja parantamaan henkilöstön hyvinvointia.

Turvallisuusalan vaikuttaja- ja yhteistoimintajärjestö Finnsecurityn hallitus luovutti marraskuussa vuoden 2012 Turvallisuuspalkinnon turvallisuus- ja riskienhallintajohtaja Markku Rajamäelle. Palkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla myötävaikuttanut turvallisuusalan kehittämiseen.

Itella Logistiikassa ammattikuljettajana työskentelevä Jouni Asumaniemi palkittiin Ammattina Sankari -kampanjan vuoden 2012 sankarina. Tunnustuksen tarkoituksena on nostaa kaikkien teillä liikkuvien esikuviksi kuljetusalan ammattilaisia, jotka ovat tavalla tai toisella ylittäneet itsensä muiden ihmisten auttamiseksi ja liikenneturvallisuuden edistämiseksi.

Olemme merkittävä työllistäjä Suomessa

Vastaanotamme vuosittain noin 30 000 työhakemusta. Tarjosimme kesätyöpaikan Suomessa yhteensä noin 2 500 henkilölle. Heistä suurin osa työskenteli postin jakelussa, lajittelussa ja kuljetuksessa. Kausiapulaisia työskenteli joka puolella Suomea, mutta eniten pääkaupunkiseudulla, jossa lajitellaan suurin osa Suomessa kulkevasta postista ja postinsaajien määrä on suurin. Kesätyön pituus vaihteli 3 viikosta 3 kuukauteen.

Olimme myös mukana valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja sitouduimme sadan muun yrityksen mukana kampanjan periaatteisiin, joita ovat muun muassa mielekäs työ ja kohtuullinen palkka, riittävä perehdytys ja ohjaaminen sekä oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu.

Jouluna työllistimme 3 400 kausiapulaista eri puolilla maata, mikä on 400 enemmän kuin edellisinä vuosina. Verkkokaupan kasvusta johtuen lisätyövoimaa otettiin aiempaa enemmän postinlajitteluun ja posteihin. Suurin osa työskenteli joulutervehdysten ja pakettien lajittelussa sekä postinjakelussa.

Henkilöstö maittain 31.12.2012

Henkilöjohtaminen ja suorituksen johtaminen pohjautuvat arvoihimme

Johtamistyötä jatkettiin edellisvuoden tapaan. Johtamisen kulmakivet luovat perustan yhtenäiselle tavalle johtaa kaikissa yksiköissämme. Ne kertovat, mitä me Itellassa odotamme hyvältä johtajalta ja esimieheltä. Kulmakivet ovat arvoihin perustuvia esimiestyön suuntaviivoja, jotka luovat myös perustan esimiestyön kehittämiselle.

Arvoihimme perustuvan johtamisen tulee näkyä päivittäisessä kanssakäymisessä. Muutostilanteissa korostamme hyvää muutosjohtamista, jotta muutokset saadaan toteutettua tehokkaasti ja tuloksekkaasti. Hyvä johtajuus tilanteessa kuin tilanteessa on työhyvinvoinnin perusta.

Suorituksen johtamisella tarkoitamme kaikkia niitä tapoja, joilla esimiehet tukevat ja valmentavat henkilöstöään, jotta me kaikki suoriutuisimme mahdollisimman hyvin tehtävistämme. Se on sekä työ- ja kehittymistavoitteiden suunnittelua että niistä sopimista koko työyksikön kanssa ja kahden kesken esimiehen ja työntekijän välillä tavoite- ja kehityskeskustelussa. Lisäksi se tarkoittaa esimiehen tarvittaessa antamaa tukea ja valmennusta henkilöstölle, jotta tavoitteisiin pääseminen on mahdollista.

Mittaamme johtajuuden toteutumista vuosittain muun muassa henkilöstökyselyn kautta sekä 180- että 360-palautteella johtamisen ja esimiestyön kehittämisohjelmissa.

Olemme monikulttuurinen työpaikka

Olemme yksi Suomen monikulttuurisimmista yrityksistä. Työntekijämme edustavat yksin Suomessa yli 80:aa eri kansallisuutta. Allekirjoitimme lokakuussa 17 muun yrityksen ja organisaation kanssa ensimmäisinä Suomen monimuotoisuussitoumuksen ja liityimme toimintansa aloittaneen monimuotoisuusverkoston jäseneksi.

Monimuotoisuusverkosto tarjoaa jäsenilleen tietoa niin henkilöstön, asiakkaiden kuin muidenkin sidosryhmien monimuotoisuuden johtamisen parhaista käytännöistä ja tukea liiketoiminnan kehittämiseen. Monimuotoisuuden ulottuvuuksia ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, etninen alkuperä, seksuaalinen suuntautuminen, toimintakyky ja uskonto.

Meillä on Itellassa paljon pitkiä työsuhteita. Neljännes työntekijöistämme on työskennellyt meillä pidempään kuin 20 vuotta. Haluamme pitää ihmiset töissä mahdollisimman pitkään ja tämä vaatii meiltä tukevia toimenpiteitä.

Henkilöstön kokonaistyytyväisyys parani edellisvuodesta

Vuosittainen henkilöstökyselymme toteutettiin lokakuussa toista kertaa sähköisesti kaikissa liiketoimintaryhmissä ja konsernitoiminnoissa samanaikaisesti. Tulokset paranivat jo toisena vuonna peräkkäin. Kyselyyn vastasi 66 prosenttia henkilöstöstä, kun vastausaktiivisuus oli edellisenä vuonna 58 prosenttia. Kysely koostui 23 väittämästä, jotka oli jaoteltu kolmeen osa-alueeseen: oma työ, yhteistyö ja johtaminen. Konsernitasolla korkeimman arvosanan, 4,35, sai väittämä "Tiedän mitä minulta odotetaan" ja alhaisimman arvosanan, 3,20, "Itella tarjoaa minulle mahdollisuuksia kehittää ammatillista osaamistani".

Kyselyn tulokset on käsitelty kunkin yksikön johtoryhmässä ja sen jälkeen tiimeissä keskustellen. Keskustelun pohjalta tiimit sopivat yhdessä tulevaisuuden suunnasta, valitsivat kehitettävät alueet ja sopivat toimenpiteistä niiden parantamiseksi.

  2008 2009 2010 2011 2012
Sairauspoissaolot (%) 5,9 % 5,7 % 6,0 % 6,0 % 5,9 %
Poissaoloon johtaneet
työtapaturmat (kpl)
1 406 1 197 1 306 1 318 1 329
Tapaturmataajuus 42,5 39,6 44,3 45,1 48,7
Työkyvyttömyyseläkkeet 112 104 78 89 84
Osa-aikaiset työkyvyttömyys-
eläkkeet
85 74 57 76 103
Työkyvyttömyyseläkkeet
yhteensä
197 178 135 165 187

Tasa-arvo toteutuu hyvin

Toteutimme syyskuussa tasa-arvokyselyn, jonka kokonaistulosta voidaan pitää hyvänä. Valtaosa työntekijöistämme kokee, että tasa-arvo toteutuu työpaikoilla. Päinvastaista mieltä oli viisi prosenttia vastaajista. Kysely lähetettiin satunnaisotannalla 6 000 itellalaiselle ja siihen vastasi yhteensä 1 367 henkilöä. Seuraamme kyselyllä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikoillamme Suomessa. Kyselyn osa-alueet ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus (liittyen esimerkiksi sukupuoleen, ikään, uskontoon ja etniseen taustaan), sukupuolinen häirintä ja ahdistelu sekä työpaikkakiusaaminen.

Tasa-arvotoimikuntamme tehtävänä on valvoa ja seurata tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Tehtävää toteutetaan tasa-arvokyselyn lisäksi muun muassa vuotuisilla palkkaseurannoilla.


Henkilöstömäärän kehitys

 

Henkilöstö liiketoimintaryhmittäin 31.12.2012

 

Henkiöstön työsuhteiden jakauma 2012

 

Henkilöstön ikärakenne

 

Henkilöstön työuran pituus Itellassa 2012