Itellan vuosi 2012

 

Konsernin laaja tuloslaskelma

miljoonaa euroa Liite 2012 2011
Liikevaihto 1,3 1 946,7 1 900,1
Liiketoiminnan muut tuotot 4 25,3 25,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta   0,0 0,1
Materiaalit ja palvelut 5 546,9 549,2
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 7 885,2 910,7
Poistot 9 88,0 88,7
Arvonalentumiset 9 1,4 18,3
Liiketoiminnan muut kulut 10 411,5 364,7
Liikevoitto   39,0 -5,9
       
Rahoitustuotot 11 26,4 25,1
Rahoituskulut 11 -34,7 -35,7
Voitto ennen veroja   30,8 -16,4
       
Tuloverot 12 -16,7 -14,2
Tilikauden tulos   14,1 -30,7
       
Tilikauden tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille   14,1 -30,7
Määräysvallattomille omistajille   0,0 0,0
       
Konsernin laaja tuloslaskelma      
       
Tilikauden tulos   14,1 -30,7
       
Muut laajan tuloksen erät      
Myytävissä olevat rahoitusvarat   -0,3 0,1
Muuntoerot   10,9 -3,4
Tilikauden laaja tulos   24,7 -34,0
       
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille   24,7 -34,0
Määräysvallattomille omistajille   0,0 0,0